1 mei 2017

Metatoezicht op voedselveiligheid

Metatoezicht op voedselveiligheid

Tijdschrift voor Toezicht – 2014

Toezicht op voedselveiligheid is een aangelegenheid van zowel publieke als private partijen. Kenmerkend is de relatief recente ontwikkeling dat publieke en private actoren elkaars inspanningen voor de verwezenlijking van dit doel onderling pogen af te stemmen. Coördinatie tussen deze partijen kent een grote diversiteit en spreekt tot de verbeelding in tijden van globalisering van voedselketens, internationalisering van publiek toezicht en nationale bezuinigingen. Onduidelijk is echter nog in hoeverre een dergelijke ‘hybridisatie’ van toezicht bijdraagt aan een betere controle op voedselveiligheid. Verschillende risico’s lijken nadrukkelijk aanwezig, voornamelijk die met betrekking tot ‘regulatory capture’, transparantie en verantwoording. De vraag rijst op welke wijze tegenwicht aan deze risico’s kan worden geboden. In Nederland probeert de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) toezicht te houden op private vormen van toezicht. Hoe richt de NVWA dit metatoezicht (toezicht op toezicht) in? Welke waarborgen pleegt de NVWA aan te brengen bij de afstemming van haar toezicht op private initiatieven en op welke punten behoeft dit verbetering? Deze vragen staan centraal in een verkennend onderzoek waarin we een vergelijkende analyse maken van twee initiatieven van privaat toezicht, te weten Bureau de Wit en Riskplaza.

Top